ꉲO(Gym. mihanovichii var. friedrichii c.v. "Hibotannishiki" Watanabe)@aU