042-2.JPG - 63,269BYTES

中央写真の色合いが基本配色だと思います

左:緑系  右:赤系