PLAYER
30 SHIBA
@@playing maneger
@@@
10 MORI
@@@@@@captain

1@HAJIME

2 KANAI

3@NAGAI

4@IWASHITA@

5@SHIMODA

6@SHIMIZU

7@ASAI

8@YAMANAKA

9@HASHIMOTO

24 SHIMAZU

11 OHMORI

12 MURAKOSHI

16 TSUJI

17 MINAWA

18 IKUMI

SPECIAL THANKS

1@TAICHI


SUPPORTER

23 YUKA

33 BARAKO

53 SHOKOsno of`fd